Vad är testet för sulfatjoner

I ett försök att svara på frågan, vad är testet för sulfatjoner, täcker den här artikeln området med kvalitativa analysmetoder för att identifiera sulfat (SO42-) joner. Nästan alla dessa testmetoder involverar visuella observationer genom att tillåta sulfater att reagera med andra kemiska reagenser. Nedfallsmetoder används i stor utsträckning vid analys av sulfatjoner. Några av de metalliska fällningarna har unika egenskaper såsom olöslig i utspädd saltsyra och utspädd salpetersyra; det för karbonater, fosfater och sulfiter uppför sig inte på samma sätt. Dessa metoder kan användas för att särskilja sulfater från andra. Några av dessa testmetoder är mycket känsliga. De kan identifieras även om de är närvarande i små kvantiteter.

Test för sulfatjoner

Test för sulfatjoner i vatten - Löslighet av metallsulfater i vatten

Sulfater av Barium (BaSO4), Strontium (SrSO4) och bly (PdSO4) är olösliga i vatten, de av kalcium (CaSO4) och kvicksilver (HgSO4) är delvis lösliga i vatten. De flesta andra metalliska sulfaterna är lösliga i vatten. Några av de basiska sulfaterna som kvicksilver, vismut och krom är olösliga i vatten, men de sulfater upplöses i utspädda salpetersyra eller saltsyra.

Bariumkloridtest för sulfatjoner

När bariumklorid (BaCL2) sättes till en sulfatlösning, en vitfärgad fällning bildas. Det är olösligt i varm utspädd saltsyra och utspädd salpetersyra, men löslig vid kokning.

Ba2+ + SÅ42- -> BaSO4 ↓ (Vit)

Detta test utförs vanligtvis i ett surt medium, genom tillsats av utspädd saltsyra. Karbonater (CO32-), Sulfiter (SO32-) och fosfater (PO43-) fälls inte under detta tillstånd.

Kaliumpermanganattest för bariumsulfat

Om bariumsulfat utfälls i närvaro av kaliumpermanganat (KMnO4), blir det en rosa (violett) färg efter absorption av några av permanganatet. Det adsorberade permanganatet på ytan kan inte reduceras med användning av gemensamma reduktionsmedel. Till och med väteperoxid är inte ett effektivt reagens för reduktionen. Överskott av kaliumpermanganat som inte adsorberas på ytan reagerar lätt med de gemensamma reduktionsmedlen. Således är det rosa bariumsulfatet klart synligt i det färglösa mediet.

Blyacetattest för sulfatjoner

När blyacetat sättes till en sulfatlösning bildas en vitfärgad fällning av blysulfat. Det är lösligt i varm koncentrerad svavelsyra, lösningar av ammoniumacetat och hydroxidlösningar.

Pb2+ + SO42- -> PbSO4 ↓ (Vit)

I det sista fallet (PbSO4 med NaOH) bildas natriumtetrahydroxaluminat (II). Vid försurning med saltsyra kristalliserar blyklorid i mediet.

PbSO4 ↓ + NaOH -> Na2[Pb (OH)4] + SO4 2-

Silvernitrattest för sulfatjoner

När silvernitrat sättes till en sulfatlösning bildas en kristallin fällning av silversulfat. Detta sker endast i koncentrerade lösningar (löslighet av Ag24 = 5,8 gl-1 klockan 18 0C).

Ag+ + SO4 2- -> Ag2SO4 ↓

Kvicksilvernitrattest för sulfatjoner

När kvicksilvernitrat sättes till en lösning av sulfatjoner bildas en gul fällning av basisk kvicksilversulfat (HgSO4).

3Hg2+ + SO4 2- + 2H2O -> 4H+ HgSO4.2HgO ↓ (gul)

Detta är ett känsligt test och kan observera även från suspensioner av barium eller blysulfat.

Vad är testet för sulfater - Sammanfattning

Sulfater bildar utfällningar med några av metalljoner med unika löslighetsegenskaper. Det bildar inte utfällningar med alla metalljoner, men med Barium, strontium och bly (BaSO4, SrSO4, PbSO4) bildar det en vattenolöslig fällning. De är inte lösliga i varm utspädd saltsyra eller salpetersyra, men är lösliga vid uppvärmning. Några sulfater (Bi2(SO4) 3, Cr2 (SO4) 3) är olösliga i vatten men lösliga i utspädd HCl och utspädd HNO3-syror. Vissa sulfater (HgSO4, CaSO4) är delvis lösliga i vatten. Kvicksilvernitrat ger en gul färgad utfällning i närvaro av sulfatjoner; Detta kan användas för att identifiera även om koncentrationen är ganska låg. Bariumklorid bildar en rosa färgad fällning med sulfater, när kaliumpermanganat är i reaktionsmediet.